poniedziałek, 22 lutego 2016

Niezdrowe relacje

Gmina: Najgroźniejszy konkurent, który nalicza, wypłaca i kontroluje wydatkowanie dotacji

Przykład zielonogórskich przedszkoli wskazuje jasno i wyraźnie na to, że obecne zasady naliczania, wypłacania i wydatkowania dotacji są złe. 300 metrów obok kontrolowanego przedszkola niepublicznego znajduje się piękny, nowoczesny, wybudowany kosztem 14 mln zł budynek niepublicznej szkoły podstawowej i przedszkola niepublicznego prowadzonego przez ….. spółkę miejską. Taka sytuacja urąga zapisom Ustawy o systemie oświaty.

Fakt istnienia przedszkoli niepublicznych na terenie miasta urzędnikom miejskim jest nie w smak. Efekt: zaniżana drastycznie dotacja (w niektórych latach o połowę!), sprawa w sądzie o gigantyczne kwoty, zemsta urzędników miejskich w postaci agresywnych, niezgodnych ani z prawem ani z zasadami społecznej współpracy kontroli:

Radio Zielona Góra - pliki audio

Gazeta Wyborcza Zielona Góra - Fotoreportaż

Prezydent postanowił najpierw odszukać a potem „wyciąć” z lokalnego systemu edukacji „złe” przedszkola. Chce szukać aż znajdzie, więc dokumenty wymagane prawem i przedstawione podczas kontroli nie wystarczyły. Cóż, dziurę w całym odszukać jest trudno…

Urzędnicy miejscy sugerowali wstrzymanie bieżącej dotacji argumentując to utrudnianiem kontroli. Kontrola nie jest w żaden sposób utrudniana. Mając na uwadze istniejące zagrożenie wstrzymania bieżącej dotacji Stowarzyszenie Przedszkoli Niepublicznych zwróciło się z wnioskiem o nadzór nad działaniami prezydenta miasta Zielona Góra do Wojewody Lubuskiego. 

Mamy nadzieje na dyskusję nad zdrowymi rozwiązaniami z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Jej efekty przedstawimy na wiosennym Kongresie Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych w dniach 18-19 kwietnia 2016 r.

Krótka rzecz o potrącaniu

Dotacja oświatowa jest dotacją roczną. Otrzymane środki należy rozliczyć w roku, w którym zostały otrzymane. Tak stanowi prawo.

W przypadku, w którym placówka nie będzie w stanie rozliczyć w całości otrzymanej dotacji, nierozliczona kwota dotacja powinna zostać zwrócona do gminy. Zwrot będzie również konieczny, jeżeli placówka poda w comiesięcznym wniosku dotacyjnym niewłaściwą (wyższą) liczbę dzieci.

W tych dwóch przypadkach zwrot jest zgodny z prawem.

Jednak w żadnym z powyższych przypadków, Gmina nie ma prawa potrącić kwoty należnej do zwrotu z dotacją wypłacaną w roku następnym. Działanie takie jest niedopuszczalne i niezgodne z prawem.

Zwrot dotacji następuje w trybie przewidzianym w art. 60-67 ustawy o finansach publicznych i podlega rygorom postępowania administracyjnego. Oznacza to, gmina musi każdorazowo podjąć decyzję administracyjną w sprawie zwrotu dotacji. Od decyzji takiej służy odwołanie do organu wyższego stopnia.

Stanowisko Sądu Administracyjnego w Łodzi (I SA/Łd 742/12):

“W demokratycznym państwie prawnym, jakim jest Rzeczpospolita Polska, nie jest dopuszczalna sytuacja polegająca na tym, że protokół kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu samorządu terytorialnego, sporządzony przez kontrolującego upoważnionego przez organ dotujący i stanowisko odpowiedniego organu jednostki samorządu terytorialnego będące odpowiedzią na ewentualne zastrzeżenia dotowanego do protokołu kontroli, miałyby definitywnie kończyć spór co do prawidłowości wykorzystania dotacji. Spór taki musi być w razie konieczności poddany kontroli organów sądowych, a więc sądu powszechnego bądź sądu administracyjnego. Ponadto w razie niezwrócenia dobrowolnego dotacji przez dotowanego, przy założeniu, że dotacja powinna zostać zwrócona, organ dotujący powinien mieć możliwość odzyskania należnej, podlegającej zwrotowi dotacji. Taka możliwość pojawi się wtedy, gdy organ będzie uprawniony do wydania aktu administracyjnego mogącego być podstawą przeprowadzenia egzekucji, w szczególności do wydania decyzji lub gdy spór co do obowiązku zwrotu dotacji będzie zakończony wyrokiem sądu powszechnego. (...)  Jakkolwiek przepis ten (art 61 ustawy o finansach publicznych) określa właściwość organów do wydania decyzji, ale jednocześnie na podstawie art. 60 pkt 1 i art. 61 tej ustawy można wywodzić, że intencją ustawodawcy było to, aby wymieniony w przepisie organ wydawał decyzję o zwrocie takiej dotacji, która zwrotowi podlega, za wyjątkiem sytuacji uregulowanych w odrębnych przepisach (art. 220 ustawy o finansach publicznych) lub w innych ustawach."
Stella